Споделено пътуване с кола. Намери други пътуващи в твоята посока и спести пари.               
Влез с твоя facebook акаунт
Начало Регистрация Публикувай обява Търси обява Вход

Условия за ползване на сайта vednaposoka.com

1. Вашите отношения с vednaposoka.com

"Потребител" е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством уебсайта vednaposoka.com
"vednaposoka.com" са собствениците и всички опълномощени да действат от името на собствениците.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от собствениците на уеб сайта vednaposoka.com (наричани по-долу "vednaposoka.com") информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтa http://vednaposoka.com и урежда отношенията между vednaposoka.com и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта.


2. Приемане на условията

2.1 За да използвате услугите, първо трябва да приемете условията. Не можете да използвате услугите, ако не приемете условията.

2.2 Можете да приемете условията, като:

(А) кликнете, за да потвърдите своето приемане на условията или съгласието си с тях, когато vednaposoka.com ви е предоставил тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга; или

(Б) започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че vednaposoka.com ще счита вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък.

2.3 Не можете да използвате услугите и да приемете условията, ако (a) не сте на законова възраст, за да сключвате договори с правна сила, или (б) ви е забранено да използвате услугите по законите на Република България или други страни, включително страната, в която живеете или от която използвате услугите.

2.4 Преди да продължите, трябва да отпечатате или да запазите в компютъра си копие от условията за вашия архив.


3. Предоставяне на услугите от страна на vednaposoka.com

3.1 vednaposoka.com постоянно прави нововъведения, за да осигури на своите потребители възможно най-добра практическа работа. Вие потвърждавате и приемате, че формата и естеството на услугите, които vednaposoka.com предоставя, е възможно да се променят периодично, без да бъдете предварително известявани.

3.2 Вие потвърждавате и приемате, че като част от това постоянно обновление vednaposoka.com може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на услугите (или на която и да е част от услугите) на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това.

3.3 Вие потвърждавате и приемате, че фиксирана горна граница за количеството данни, които можете да изпращате или получавате чрез услугите, може да бъде зададена от vednaposoka.com във всеки един момент, по наше усмотрение.


4. Използване на услугите от ваша страна

4.1 За да използвате определени услуги, от вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата или като част от вашето непрекъснато използване на услугите. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на vednaposoka.com, ще бъде винаги вярна, точна и актуална.

4.2 Вие приемате да използвате услугите само за цели, позволени от (а) условията и от (б) действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер до или от Република България).

4.3 Вие приемате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от услугите с други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от vednaposoka.com.

4.4 Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с услугите).

4.5 Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с vednaposoka.com, вие приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугите с каквато и да било цел.

4.6 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че vednaposoka.com не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко нарушение на вашите задължения по силата на условията и за последиците (включително всички загуби или щети, понесени от vednaposoka.com) от всяко такова нарушение.


5. Защита на вашите пароли и профил

5.1 Вие приемате и разбирате, че носите отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използвате услугите.

5.2 Съответно, вие приемате, че носите цялата отговорност за всички дейности, които се извършват през вашия профил.


6. Вашата лична информация и нейната поверителност

6.1 vednaposoka.com събира информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил и/или описанието в обявите. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил и обявите в съответствие с условията в този сайт. IP адресът ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.


7. Съдържание в услугите

7.1 Вие разбирате, че за цялата информация (като данни за контакт, писмен текст, снимки или други изображения), която можете да използвате като част от услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от лицето, което е източник на това съдържание. По-нататък цялата тази информация е наричана „Съдържание“.

7.2 vednaposoka.com си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, маркира, филтрира, изменя, отхвърля или премахва всяко или която и да е част от съдържанието от всяка услуга.

7.3 Вие разбирате, че с използването на услугите можете да видите съдържание, което да намерите за обидно, неприлично или към което да имате възражения, и че в това отношение използвате услугите на свой риск.

7.4 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че vednaposoka.com не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко създавано, предавано или показвано от вас съдържание при използването на услугите и за последиците от вашите действия (включително всички загуби или щети, понесени от vednaposoka.com) при това.


8. Права на собственост

8.1 Вие потвърждавате и приемате, че vednaposoka.com притежават всички законови права, правомощия и дялове в услугите и върху тях, включително всички права върху интелектуалната собственост, която се съдържа в услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват).

8.2 Освен при наличие на друго писмено споразумение с vednaposoka.com, нищо в условията не ви дава правото да използвате търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни носители на търговски марки при публикуване на съдържание.

8.3 Освен ако не сте упълномощени за това изрично в писмено споразумение с vednaposoka.com, вие приемате при използване на услугите да не използвате никакви търговски марки, марки на услуги, търговски наименования, логотипи на дружества и организации по начин, който може предумишлено или непредумишлено да доведе до объркване по отношение на собственика или упълномощения ползвател на такива марки, наименования или логотипи.


9. Лиценз

9.1 Vednaposoka.com ви дава персонален лиценз без право на преотстъпване за неизключително и многократно използване на софтуера, предоставен ви от vednaposoka.com като част от услугите, които получавате от vednaposoka.com (наричан по-долу „Софтуерът“). Този лиценз е с единствена цел да ви даде възможност да използвате и се възползвате от услугите в предоставения от vednaposoka.com вид и по разрешения от условията начин.

9.2 Нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, обратно да проектирате, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на софтуера или части от него.


10. Изключение от гаранциите

10.1 Услугите се предоставят „във вида, в който са“, като vednaposoka.com не ви дава никакви гаранции по отношение на тях.

10.2 По-специално, vednaposoka.com не декларират и не ви гарантират, че:

(А) използването на услугите от ваша страна ще отговаря на изискванията ви;

(Б) използването на услугите от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно;

(В) всяка информация, получена от вас в резултат на използването на услугите, ще бъде точна и надеждна, и

(Г) че дефекти в работата или функционалността на който и да е софтуер, предоставен ви като част от услугите, ще бъдат отстранени.

10.3 Нищо в условията не засяга законните ви права като краен потребител, които не могат да се променят или отменят чрез договор.


11. Ограничение на отговорността

11.1 По силата на общите разпоредби vednaposoka.com не носи отговорност пред вас за:

(А) всички косвени или произтичащи загуби, които може да са понесени от вас. Това включва всички пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на клиентела или професионална репутация, или понесена загуба на данни;

(Б) Каквито и да било загуби или вреди, които евентуално сте понесли, в резултат на:

(i) разчитане от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на някоя реклама или в резултат на взаимоотношения или транзакция между вас и някой рекламодател или спонсор, чиято реклама се показва в услугите;

(ii) промени, които vednaposoka.com може да направи в услугите или поради окончателно или временно прекъсване на предоставянето на услугите (или на отделни части от тях);

(iii) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на съдържание и други комуникационни данни, поддържани или предавани от ваша страна при използването на услугите или чрез тях;

(iv) отказ или неспособност от ваша страна да предоставите на vednaposoka.com точна информация за вашия профил;

(v) отказ или неспособност от ваша страна да запазите сигурността и поверителността на вашата парола и на информацията от вашия профил.

11.2 Ограниченията на отговорността на vednaposoka.com пред вас в алинея 11.1 по-горе са в сила независимо дали vednaposoka.com е била осведомена или е трябвало да бъде уведомена за възможността за възникване на подобни загуби.


12. Реклами

12.1 Някои от услугите се издържат от рекламни приходи и може да показват реклами и обяви.

12.2 vednaposoka.com може да променя начина, формата и мащаба на рекламирането, без да ви известява за това специално.

12.3 В замяна на предоставения ви от vednaposoka.com достъп за използване на услугите, вие приемате, че vednaposoka.com може да пуска търговски съобщения в услугите или на предоставената от вас електронна поща.


13. Друго съдържание

13.1 Услугите могат да включват хипервръзки към други уебсайтове, съдържание или ресурси. vednaposoka.com може да няма контрол върху уебсайтовете или ресурсите, предоставяни от други дружества или лица.

13.2 Вие потвърждавате и приемате, че vednaposoka.com не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не проверява и одобрява реклами, продукти или други материали, намиращи се в такива уебсайтове или ресурси, или предлагани чрез тях.

13.3 Вие потвърждавате и приемате, че vednaposoka.com не носи отговорност за загуби или щети, евентуално понесени от вас в резултат на наличието на тези външни сайтове или ресурси или в резултат на разчитането от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на реклама, продукти или други материали в такива уебсайтове или ресурси или предлагани чрез тях.


14. Промени в условията

14.1 vednaposoka.com може да прави периодично промени в условията.

14.2 Вие разбирате и приемате, че ако използвате услугите след датата, на която условията са били променени, vednaposoka.com ще счита вашето използване за приемане на новите условия.


15. Общи законови условия

15.1 Условията представляват пълното правно споразумение между вас и vednaposoka.com и регламентират вашето използване на услугите.

15.2 Вие приемате, че vednaposoka.com може да ви изпраща известия, включително отнасящи се до промени в условията, по имейл, обикновена поща или чрез публикации в услугите.

15.3 Вие приемате, че ако vednaposoka.com не упражни или не използва някое от законовите права или обезщетения, които се съдържат в условията (или от които vednaposoka.com има право да се възползва по силата на закон), това не се счита за официален отказ от правата на vednaposoka.com и че тези права и обезщетения продължават да бъдат на разположение на vednaposoka.com.

15.4 Ако някой съд с правомощия да решава такива въпроси отсъди, че някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна, тогава тази разпоредба отпада от условията, без това да засяга останалата част от условията. Останалите разпоредби на условията продължават да бъдат валидни и в сила.

15.5 Условията и взаимоотношенията ви с vednaposoka.com според условията се подчиняват на законодателството на Република България. Вие приемате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се на територията на Република България, при разрешаване на всички правни въпроси, възникнали във връзка с условията. Независимо от това, вие приемате, че vednaposoka.com продължава да има право да търси обезщетения по съдебен ред (или равностойни неотложни законови компенсации) във всяка една юрисдикция.


28 декември 2011 г.
Copyright © vednaposoka.com 2011-2016. Всички права запазени
Условия за ползване

Регистрация
Публикувай обява
Търси обява
Калкулатор цена на пътуване
Новини

Уеб дизайн от QALISTIC ©
За контакти
Support - при проблеми със сайта
За споделеното пътуване
Полезни съвети